วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชมและสักการะบูชากัน

ลักษณะของวัดอรุณราชวราราม 

วัดอรุณราชวราราม หรือชื่อเต็มที่เรียกว่า วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือที่นิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งก็คือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่าวัดมะกอก และกลายมาเป็นวัดมะกอนอกในเวลาต่อมา เพราะว่ามีการสร้างอีกที่วัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน  แต่อยูาที่คลองมะกอกใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกใหม่ จากนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งในเวลาต่อมา โดยพระเจ้าตากสินมหาราช แต่ความเชื่อนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าได้มีการรระบุชื่อวัดไว้ไว้ตั้งแต่วรรณกรรมสมัยอธุธยาที่บรรยาย การเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ที่ได้ตั้งชื่อวัดแจ้งตั้งแต่เวลานั้นแล้ว วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอารามชั้นเอก ชนิดพระราชวรวิหาร ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ โดยประกาศกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พศจิกายน พ.ศ. 2492

ที่ตั้ง

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ 34 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

ภาพหน้าวัดอรุณราชวรารามตอนกลางวัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

ภาพภาพหน้าวัดอรุณราชวรารามตอนกลางคืน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

ท่าน้ำหน้าวัดอรุณราชวราราม การเกินทางมที่วัดวัดอรุณราชวรารามสามารถเดินทางมาโดนเรือได้ เพราะว่าหน้าวัดอรุณราชวรารามมีท่าเรือขนาดใหญ่อยู่ การเดินทางโดยทางเรือมาวัดอรุณราชวราราม เป็นที่นิยมเป็นอยากมาก เพราะนอกจากจะได้มาชมวัดอรุณราชวรารามแล้ว ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบแม่น้ำได้อีกด้วย

วัดอรุณราชวราราม

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม หากเดินทางดดยเรืองสามารถเข้ามาชมพระปรางค์ได้โดยเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามา ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เวลามาวัดอรุณราชวราราม ก็จะนิยมเดิมมางชมพระปรางที่เป็นปูชนีย์สถานที่เก่าแก่และสำคัญของวัด ในการเดินชมพระปรางค์นี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ถึงยอดพระปรางค์เลย

ส่วนด้านในวัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

พระพุทธรูปในวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวิหาร 2 หลัง ลักษณะการก่อสร้างจะเป็นเหมือนกัน ทางด้านหน้าพระปรางทางทิศตะวันออกจะเป็นประดิษฐานพระพุทธรูป และบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักษขณาอสึตยานุบพิตร ปูชนียสถานที่สำคัญของวัดอรุณราชวรารามอีกหลังหนึ่งคือพระวิหาร เป็นอาคารยกสูงเช่น เดียวกับพระอุโบสถ หลังคาลด 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี หน้าบันมีรูปเทวดาถือพระขรรค์ยืนอยู่บนแท่น ประดับด้วยลายกระหนกลงรักษ์ปิดทองประดับกระจก มีมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านหน้ามีประตูทางเข้า 3 ประตู และทางออก 2 ประตู

พระประธานในวิหารคือ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักษขณาอสึตยานุบพิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารพิชัย ในสมัยรัชกาลพระบามสมเด็จพระจอมเหกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และทรงมีพระราชดำริว่านามพระพุทธรูปพ้องกันกับวัดอรุณ จึงโปรดอันเชิญมา ณ วิหารนี้

นอกจากสถานที่เหล่านี้ยังมีหลายๆส่วนที่สำคัญและสวยงามของวัดอรุณราชวราราม ที่ได้รวมรุปภาพสวยๆ ให้ชมกัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

ซุ้มประตูยอดมงกุฎและยักษ์วัดอรุณราชวราราม ตรงหน้าด้านทิศตะวันออกทางที่จะเข้าสู่พระอุโบสถมีประตูซุ้มยอดมงกุฎที่สร้างในสมัยราชการลที่ 3 โดยปรูตูนี้จะมียักษ์ทั้ง 2 ตัวยืนเฝ้าประตูอยู่ โดยยักษ์ยักษ์ตนสีขาวตนที่อยู่ทางด้านเหนือมีชื่อว่า สหัสเดชะ ด้านใต้สีเขียวมีชื่อว่า ทสกัณฑ์ ปั้นด้วยปูนประดับด้วยกระเบื้องพ่นสีเป็นลวดลาย รูปลักษณะและเครื่องแต่งตัว สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัตนติวงศ์ตรัสว่าเป็นฝีมือการปั้นของหลวงเทพรจนา และเป็นเหตุให้เกิดการปั้นรูปยักษ์ยืนในวัดพระศรีศาาสดารามในวัดในเวลาต่อมา

รวมรูปภาพวัดอรุณราชวรารามที่สวยงาม

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

วัดอรุณราชวราราม วัดโบราณที่ยังคงความงดงามอยู่จนถึงปัจจุบัน

การเดินทางไปวัดอรุณราชวราราม 

แผนที่วัด

สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางเรือ และทางรถโดยสาร แต่ถ้าอยากได้บรรยากาศดี ชมวิวชิวๆ แนะนำให้มาทางเรือจะดีกว่า


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง