พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่หนึ่งอยู่ในภาคกลาง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่น่าค้นหา ทั้งเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่ได้รับการขึนทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชมบรรยากาศเมืองเก่า ไหว้พระให้สุขใจ ก็เป็นโประแกรมหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนชอบเที่ยวสถานที่ใกลๆกรุงเทพฯ รับรองว่าจะได้ทั้งอิ่มบุญและอิ่มใจกันเลยทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเมื่อมาพระนครศรีอยุธยา

 • วัดมหาธาตุ วัดนี้สร้างสมัยสมเด็จพระบรมราชาที่ 1 ต่อมาสมเด็ะจพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัยเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ พ.ศ. 1927 พระปรางคืวัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างมนระยะแรกของสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลของปรางค์ขอมปนอยู่
พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

 • วัดพระศรีสรรเพชญ์ สร้างในรัชสมัยของ สมเด็จพระไตรโลกนาถ ในราวปี พ.ศ. 1991 โดยที่พระองค์ทรงเจียดพื้นที่ด้านนหลังของพระบรมมหาราชวังให้เป็นวัดประจำวังหลวง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการทำสังฆกรรม และพิธีต่างๆ
พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

 • วัดภูเขาทอง สมเด็จพระเมศวร ทรงสร้าง เมื่อ พ.ศ. 1930 เมื่อบุเรงนองยกมาตีกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อ พ.ศ. 2112 นั้น ได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองขึ้นไว้เป็นที่ระลึก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ โปรดให็ซ่อมองค์พระเจดีย์ตอนบน เป็นแบบไทยพร้อมๆ กันกับการบูรณะวัด
พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

 • วัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์นี้ แปลว่าภูเขาเนินดิน เป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (พระเจ้าสามพระยา) อันเป็นวัดที่สร้างถัดจาก วัดราชบูรณะ 14 ปี ในรัชสมัยเดียวกัน และวัดนี้นอกจากจะเป็นวัดขนาดใหญ่โตกินบริเซรได้เท่ากับช้างล้อมรอบ 80 เชือกแล้ว หากแต่ยังมีดบสถ์อันโอ่งโถงที่จุพระวงฆ์ได้ราว 1000 รูป
พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

 • วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดที่พระเจ้าปราสาททอง โปรดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2173 ได้ว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา ความสำคัญอีกปดระการหนึ่งคือ เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ซึ่งต้องพระราชอาญาดบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

 • วัดใหญ่ชัยมงคล เมื่อปี พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสริมพระเจดีย์ให้ใหญ่และสูงขึ้นพร้อมๆ กันกับการสร้างเจดีย์ยุทธหัตถี พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดชัยมงคล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล
พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

 • วัดหน้าพระเมรุ วัดนี้เป็นวันเพียงวัดเดียว ที่ไม่ถูกพม่าเผาทำลสยอย่างย่อยยับ ดังที่ทำกับวัดอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเป็นวัดที่ตังทัพของ พระเจ้ากรุงหงสาวดี ที่ยึดเอาวัดนี้ เป็นที่มั่นเจาะเ้าไปยัง พระบรมมหาราชวัง ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้น
พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

ที่ตั้ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอ่างทอง และสระบุรี
 • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครปฐม ปทุมธานีและนนทบุรี
 • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสระบุรี
 • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม

แผนที่และการเดินทาง

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

พระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงเก่าแก่ที่ไม่ควรพลาด

 • ทางรถยนต์ จากกรุงเทพสามารถเดินทางปจังหวัดพระนครศรีอยูธยาได้หลายเส้นทาง ดังนี้

1. ใช้างหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี-สามโคก-เสนา(ทางหลวง หมายเลข 3111) แล้วแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่ตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ทางรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รถออกจากสถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2(หมอชิต2) สอบถามรายละเอียด โทร. 936-1973
 • ทางรถไฟ สามารถใช้ขบวนรถดดยสารที่มีปลายทางเข้าสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี ทางรถไฟจะแยกไปสายเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ชุมทางภาชีในแต่ละวันจะมีรถผ่านหลายเที่ยว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ โทร. 223-7010 ,223-7020
 • ทางเรือ ปัจจุันเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เพระานอกจากจะได้ชมวิวทิวทัศน์และยังเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในระแวงริมฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีบริการเรือต่างๆ มากมายหลายบริษัทให้เลือกกันมากมายเลยจ้า

ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง