แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้ หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินความเป็นมาของประเทศพม่ามาคราว ๆ แต่ที่จริงประเทศพม่ามีความน่าสนใจมากกว่านั้น พม่าเป็นประเทศเก่าแก่ประเทศหนึ่งที่ได้รับความยอมรับเรื่องปะติมากรรมต่าง ๆ

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

สำหรับข้อมูลทั้วไปประเทศพม่า

สหภาพพม่า เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีพรมแดนทางแผ่นดินติดต่อกับสองประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน และ อินเดียแต่เดิมชาวตะวันตกได้เรียกประเทศนี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนฃื่อประเทศเป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่มีบางประเทศที่ไม่ชอบชื่อนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา ไม่ยอมรับการเปลียนชื่อนี้ เนื่องจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เปลี่ยนชื่่อ ปัจจุบันหลายคนใช้คำว่า เมียนมาร์เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า เมียนมาร์ แต่ความจริงแล้ว ชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า

สำหรับประวัติความเป็นมา

ประวัติของพม่านั้นมีความยาวนานและซับซ้อน มีประชาชนหลายเผ่าพันธุ์เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่างจีนและทิเบตเข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดีและได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครองประเทศในเวลาต่อมา ความซับซ้อนของประวัติพม่ามีอีกมากมาย ประเทศเพื่อนบ้านของพม่า ได้แก่ จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว และไทยอีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

สภาพภูมิอากาศประเทศพม่า

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวมากคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21-28 องศาเซลเซียส

ภาษาประเทศพม่าที่ใช้ในการสื่อสาร

พม่ามีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศถึงอีก 18 ภาษา โดยแบ่งตามตระกูลภาษาได้ดังนี้ตระกูลภาษาวิโน ตระกูลภาษาม้ง – เมี่ยนและตระกูลภาษาออสโตรนีเชียน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่า

ประเทศพม่าได้ชื่อว่า เป็นชนชาติทียังยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่ที่นสุดชาติหนึ่งในโลก มีการสร้างเจดีย์ พระธาตุ ศาสนา สถาน ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นจึงมีปูชนีสถานอันเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่า

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

มหาเจดีย์ชเวดากอง

เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ  รวม 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า มีประวัติตำนานเก่าแก่กว่า 2 ,000 ปี ตั้งแต่ครั้งที่ย่างกุ้งยังเป็นดินแดนของมอญมีชื่อเดิมว่า ดากอง

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม

เป็นมหาเจดีย์มหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโรรธามหาราชพระองค์แรก ผู้รวบรวมชนชาติพม่าเป็นปีกแผ่นได้เป็นครั้งแรกในอาณาจักรพุกามเมื่อ 900 ปีเศษมาแลัว

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

พระมหามัยมุนี

เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เป็นที่ยอมรับกันว่ามีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่ง มีตำนานเล่ากันว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้พระมหามุนีเป็นตัวแทนสือทอดพระศาสนา ชาวพม่าจึงเชื่อกันว่า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีลมหายใจจริง จึงต้องมีพิธีล้างพระพักตร์ให้ทุกเช้า ซึ่งพิธีนี้ก็ยังคงดำรงอยู่มาตราบจนถึงปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

พระธาตุอินทร์แขวน

ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทืม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขาพวงลวง ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวน คือมีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

เทพทันใจ วัดโบตะเตาว์

ทหารหนึ่งพันนายมารอรัพระเกศาธาตุ ที่นี่จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดโบตะเตาว์ ริมแม่น้ำย่างกุ้ง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่มีพระพุทธรูปทองคำนั่นอธที่งดงามที่นำกลับคืนมาจากอังกฤษและนัตโบโบยีที่เรียกกันว่าเป็นเทพทัน ที่ขอพรใดได้สมปรารถนา

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

มหาคิรีนัต

มหาคิรินัต คือ เทือกเขาสูงตะหง่านนอกเมืองพุกามออกไปราวหนึ่งชั่วโมงครึง คือที่สถิตย์ของนัตทั้ง 37 ตนตามความเชื่อของชาวพม่า อันเป็นวิณญาณศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ถือกับอย่างแพร่หลายก่อนที่ศาสนาพุทธ จะมาก่อนจะเข้ามาเผยแพร่ด้วย

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

อย่างไรก็ตามนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว พม่า ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้ทุกท่านได้ไปเยียมชม เพราะว่าประเทศพม่ามีสถานที่ปะติมาเยอะมากและยังมีวัดที่มีความงดงามอีกมากมาย

สำหรับอาหารที่น่าสนใจ พม่า ได้แก่

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

โอะโน ขอคสเว

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

 

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

มอนดิ หรือ โมฮิงก้า

สำหรับที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

โรงแรมกรีนฮิล

ประกอบด้วยที่พักอันสะดวกสบาย ที่จอดรถในสถานที่ และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรีทั่วบริเวณโรงแรม ห้องพักและห้องสวีททุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์จอแบน ตู้นิรภัยพื้นที่นั่งเล่น และห้องน้ำในตัวพร้อมอ่าอาบน้ำ พนักงานที่แผนกต้อนรับซึ่งเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงสามารถให้บริการรับฝากสัมภาระ บริการรถยนต์เช่า และ บริการอื่น ๆ

นโยบายของ โรมแรมกรีนฮิล

เช็คอิน        14:00 – 23:30 น.

เช็คเอาท์     11:30 – 12:30 น.

สัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

รับเฉพาะเงินสด ที่พักแห่งนี้รับชำระด้วยเงินสดเท่านั้นบัตรเครดิตใช้เพื่อประกันการจองของท่านเท่านั้น

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

แหล่งท่องเที่ยวพม่า ที่มีความน่าสนใจที่ไม่มีใครรู้

The Governor’s Residence

ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนภูมิทัศน์ ที่พักแห่งนี้ได้รับการตกแต่งสไตล์โคโลเนียบและตั้งอยู่ในเมือง ย่างกุ้ง ที่นี่ให้บริการสระว่ายน้ำกลางแจ้งห้องอาหาร 3 แห่ง และห้องพักพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี

บริการ แผนกต้อนรับส่วนหน้า 24 ชั่วโมง บริการรับฝากสัมภาระ, บริการรูมเซอร์วิส, รถรับส่งสนามบิน,และบริการอื่น ๆ

นโยบายของโรงแรม

เช็คอิน      ตั้งแต่ 14.00 น.

เช็คเอาท์   ตั้งแต่ 12.00 น.

สัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

ยินดีรับบัตรเครดิต ที่พักขอสงวนสิทธิ์ในการสงวนเงินบัตรเครดิตจำนวนหนึ่งก่อนการเข้าพัก


ข้อมูลท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง